Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren een subsidie. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden. En om ondernemers te ondersteunen om de extra kosten op te vangen.

Hoogte subsidie en looptijd
Startdatum: maandag 19 juni 2023
Einddatum: dinsdag 18 juli 2023

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden): Maximaal € 20.000 per bedrijf

Totaal budget: € 30.000.000

Waarom deze subsidie

Deze subsidie heeft twee doelen, namelijk: grasland behouden en landbouwers ondersteunen.

Behoud van grasland

Derogatie wordt de komende jaren in stappen afgebouwd. U leest er alles over op Derogatie. Het doel van deze subsidie is grasland bij derogatiebedrijven te behouden. Bij bedrijven met een derogatievergunning bestaat minimaal 80% van de landbouwgrond uit grasland. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Gras houdt namelijk meer stikstof vast dan bijvoorbeeld mais. Daardoor komt er minder stikstof in het water terecht.

Met de subsidie blijft het aantrekkelijk om een derogatievergunning aan te vragen. Daarmee moet de hoeveelheid grasland in Nederland zoveel mogelijk gelijk blijven.

Ondersteunen landbouwers

Een ander doel is het ondersteunen van derogatiebedrijven. Had u de afgelopen jaren een derogatievergunning? Dan mag u steeds minder dierlijke mest op uw landbouwgrond uitrijden. Om de overgebleven mest af te voeren, moet u misschien extra kosten maken. De subsidie is ook bedoeld om u tijdelijk te helpen om deze kosten op te vangen.

Voor wie

De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden. Vanaf 2023 verdelen we deze bedrijven in 2 groepen.

 • Landbouwers die een derogatievergunning kunnen aanvragen en dit ook doen.
 • Landbouwers die geen derogatievergunning meer kunnen aanvragen. Dit omdat hun percelen in Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.

Budget

We stellen de subsidie open in 2023, 2024 en 2025. Voor 2023 is het budget € 30 miljoen. Wij verdelen dit op volgorde van aanvraag.

Hoe berekenen we uw subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is niet voor iedereen gelijk. We kijken naar de grootte van uw percelen en het gebied waar ze in liggen. De hoogte van het bedrag berekenen we vervolgens met de afname van uw gebruiksnorm.

Grondsoort: klei, veen, zand of löss

In de derogatiebeschikking van 2023 wordt een verschil gemaakt tussen bestaand 250-gebied en bestaand 230-gebied. Klei- en veengrond en een aantal gebieden met zand- en lössgrond vallen onder bestaand 250-gebied. Dat is omdat daar in 2022 de norm voor derogatie 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare was.

Zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg vallen onder bestaand 230-gebied. Daar was de norm lager, namelijk 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare.  

Met nutriënten verontreinigd gebied

Soms zijn er extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. In sommige gebieden zitten namelijk nog te veel meststoffen in het water. Dit noemen we met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In 2023 zijn dit de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Ze krijgen dezelfde stikstofgebruiksnorm als bestaand 230-gebied.

Grondwaterbeschermingsgebied of Natura 2000-gebied

Daarnaast is het mogelijk dat uw percelen in grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) of Natura 2000-gebied liggen. Geldt dat voor al uw percelen? Dan kunt u geen derogatievergunning meer aanvragen, maar u kunt wel subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat uw landbouwgrond voor minimaal 80% uit grasland blijft bestaan.

Ligt een deel van uw percelen in GWB- of Natura 2000-gebied? Voor de percelen buiten deze gebieden kunt u een derogatievergunning aanvragen. Voor de percelen binnen deze gebieden kan dat niet. U kunt wel voor al uw percelen subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is per soort perceel verschillend.

Vanaf 2024 kunt u mogelijk ook in gebieden rondom GWB- of Natura 2000-gebied geen derogatievergunning aanvragen. Ook dan kunt u subsidie aanvragen op basis van de afname van de gebruiksnorm.  

Subsidiebedragen

U mag volgens de derogatiebeschikking de komende jaren steeds minder stikstof uit dierlijke mest uitrijden. Hoeveel dat is per jaar ziet u in Tabel 1 Derogatienorm 2022 – 2026. De subsidie wordt berekend met de afname van de gebruiksnorm. Per 10 kilogram stikstof per hectare die u minder mag uitrijden dan in 2022, krijgt u € 20. In Tabel 2 Subsidie per gebied ziet u per gebied de afname van de norm in kilogram. Daarnaast staat hoeveel subsidie u voor die afname per hectare krijgt.

 Derogatienorm in door nutriënten
verontreinigde gebieden (bestaande
230-gebieden + nieuw aangewezen gebieden)
Derogatienorm overige gebieden
2022230 kg/N/ha250 kg/N/ha
2023220 kg/N/ha240 kg/N/ha
2024210 kg/N/ha230 kg/N/ha
2025190 kg/N/ha200 kg/N/ha
20261170 kg/N/ha170 kg/N/ha

1 De derogatiebeschikking loopt tot en met 2025. Vanaf 2026 kunt u geen derogatie meer aanvragen.

 Subsidie per ha
in bestaand 250-gebied
Subsidie per ha
 in bestaand  230-gebied
Subsidie per ha
in nieuwe
NV-gebieden
Subsidie per ha in Natura 2000-
en GWB-gebied 
(vanaf 250-gebied)
Subsidie per ha in Natura 2000-
 en GWB-gebied
(vanaf 230-gebied)
 Afname kg N – bedragAfname kg N – bedragAfname kg N – bedragAfname kg N – bedragAfname kg N – bedrag
202310 kg – € 2010 kg – € 2030 kg – € 6080 kg – € 16060 kg – € 120
202420 kg – € 4020 kg – € 4040 kg – € 8080 kg – € 16060 kg – € 120
202550 kg – € 10040 kg – € 8060 kg – € 12080 kg – € 16060 kg – € 120

Maximaal subsidiebedrag per landbouwbedrijf

Deze subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat betekent dat u over de jaren 2021, 2022 en 2023 maximaal € 20.000 aan de-minimissteun mag ontvangen. Komt uw totale bedrag boven deze grens door de subsidie van 2023? Dan heeft u alleen recht op het bedrag tot dat maximum. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de de-minimissteun. U leest daar ook wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden

Voor de subsidie zijn er een paar voorwaarden. Als u in 2023 een derogatievergunning kunt aanvragen geldt:

 • U had in 2021 of in 2022 een derogatievergunning. Die heeft u in 2023 opnieuw. Daarmee blijft u voldoen aan de eis van 80% grasland op uw bedrijf.
 • U houdt zich aan de overige voorwaarden van de derogatievergunning.
 • U meldt wijzigingen in uw percelen grasland binnen 30 dagen in Mijn percelen.
 • U verklaart dat u met uw aanvraag onder de-minimis landbouw blijft.
 • Vanaf 2024 geldt dat u ook in het voorgaande jaar een derogatievergunning had.

Kunt u vanaf 2023 geen derogatievergunning aanvragen omdat al uw percelen in Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied liggen? Dan geldt:

 • U had in 2021 of in 2022 een derogatievergunning.
 • U houdt zich aan de voorwaarde van 80% grasland op uw bedrijf.
 • U houdt zich aan de gebruiksnormen.
 • U houdt zich aan de uitrijdregels voor mest.
 • U meldt wijzigingen in uw percelen grasland binnen 30 dagen in Mijn percelen.
 • U verklaart dat u met uw aanvraag onder de-minimis landbouw blijft.
 • Vanaf 2024 geldt dat u ook het jaar ervoor minimaal 80% grasland had.

Wat is voor u van toepassing?

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 19 juni tot en met 18 juli 2023. Over de manier van aanvragen komt binnenkort meer informatie. De subsidieaanvraag wordt ook in 2024 en 2025 opengesteld. U doet de aanvraag elk jaar opnieuw.

nutriënten verontreinigd gebied

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing binnen 8 weken. Wij keuren de subsidie goed op volgorde van aanvraag tot het budget op is. Hierbij geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

Rekenvoorbeelden

Met een paar voorbeelden helpen we u om het subsidiebedrag te berekenen.

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Wetten en regels

Deze wetten en regels horen bij de subsidie voor behoud grasland bij afbouw derogatie.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/behoud-grasland

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie